Dla Autorów

Do Annales Collegii Nobilium Opolienses można zgłaszać oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły naukowe z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (filozofia, historia, socjologia, politologia, teologia, filologia) oraz dyscyplin pokrewnych. Prawa autorskie przechodzą na wydawcę. Przekazanie artykułu Redakcji jest tożsame z oświadczeniem, że nie został on wcześniej opublikowany.

Dla każdego artykułu naukowego powoływanych jest dwóch recenzentów, którzy wskazują, czy praca spełnia warunki ukazania się w czasopiśmie naukowym. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w nauce”. Recenzenci powoływani są spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzja ma formę elektroniczną (formularz wypełniany przez recenzenta i przesyłany do redakcji) i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nazwiska Recenzentów są ujawniane - raz w roku czasopismo podaje je do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową.

Wymagania dotyczące maszynopisu
Redakcja przyjmuje teksty do dwóch głównych działów: Studia oraz Idee, opinie, recenzje.

Tekst naukowy powinien zawierać (w języku polskim i angielskim) tytuł, streszczenie, wykaz słów kluczowych. Objętość ok. 200 słów. Tabele i ryciny muszą być ponumerowane, podpisane i umieszczone w odpowiedniej kolejności. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40000 znaków (20 stron). Do artykułu powinna być dołączona krótka nota autorska zwierająca: imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, afiliację akademicką, specjalność naukową, adres do korespondencji i adres e-mail. Na końcu tekstu należy podać bibliografię sporządzoną wg wzoru. Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony, wg następującego wzoru:

Dla książek: E. Husserl, Kryzys europejskiego społeczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1993, s. 26.

Dla tomów zbiorowych: Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski (red.), Kraków 1996, s. 106.

Dla rozdziału w pracy zbiorowej: A. Galos, Konserwatyści polscy w XIX w. a państwo, [w:] Państwo w polskiej myśli politycznej, W. Wrzesiński (red.), Wrocław 1988, s. 48-49.

Artykuł w czasopiśmie: P. Wasyluk, Zrozumieć ateizm, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 21, 157-169.

Źródła internetowe: Parezja.pl. Po stronie Polski, (2016), 70% imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu pobiera zasiłki w Holandii, źródło: https://parezja.pl/70-imigrantow-afryki-bliskiego-wschodu-pobiera-zasilki-holandii, dostęp 04.05.2016.

Tekst do działu Idee, opinie, recenzje w razie bezpośredniego powoływania się na źródła powinien zawierać bibliografię. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20000 znaków (10 stron).

Prace można przesyłać na adres sekretarza redakcji: arkadiusz.jasinski@uwr.edu.pl

 

← Powrót